Algemene voorwaarden

Maart 2017

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aurora: Aurora Concepts, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62624660 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Aurora waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Aurora geleverd zal worden.
4. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Aurora een overeenkomst tot opdracht gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
5. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Aurora en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Aurora en Opdrachtgever.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Aurora uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod
1. Aurora stuurt na overleg met Opdrachtgever een offerte voor haar diensten en/of werkzaamheden.
2. Tenzij anders overeengekomen, is de offerte niet meer geldig na 30 dagen na de datum waarop Aurora deze deed.
3. De offerte kan wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of de opdracht, prijsstijging van onder andere de grondstoffen of in te kopen diensten of producten. Aurora zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Aanvaarding en uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtgever dient de offerte expliciet te aanvaarden door deze schriftelijk te bevestigen. Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar wel instemt met, of in ieder geval die indruk wekt, dat Aurora werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.
2. Aurora behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de Aurora onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
3. Na aanvaarding van de offerte vormt de offerte, gezamenlijk met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse schriftelijke instemming worden gewijzigd. Aurora kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.
5. Aurora spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht.

5. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor Aurora zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder onder andere begrepen het tijdig en juist informeren van Aurora. Wanneer Opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, heeft Aurora het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
3. Opdrachtgever mag geen gebruik maken van ideeën, concepten of andere uitwerkingen die voortvloeien uit de overeenkomst, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verkregen van Aurora. Op elk voorstel, concept, pitch, idee, iedere presentatie en/of iedere workshop van Aurora, gepresenteerd aan Opdrachtgever of derden, rust een geheimhoudingsplicht, conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

6. Trendpresentatie en workshop
1. Aurora presenteert, indien overeengekomen, trendpresentaties, strategiesessies en/of workshops, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.
2. Aurora spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de trendpresentatie, strategiesessie en/of workshop.
3. Aurora zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met betrekking tot een trendpresentatie, strategiesessie en/of workshop na de datum van uitvoering een factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
4. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van een opdracht zoals vermeld in dit artikel, door Aurora ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Aurora.
5. Opdrachtgever mag geen rechten van intellectueel eigendom op alle door Aurora ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van Aurora.
6. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werk van Aurora, tenzij anders overeengekomen.
7. Opdrachtgever krijgt van Aurora een licentie voor intern gebruik. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken enkel verveelvoudigen binnen het eigen bedrijf en enkel binnen de in het kader van de opdracht beoogde doel, maar anderszins gebruiken en uitdrukkelijk niet openbaarmaken.
8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt te vervallen bij faillissement van Opdrachtgever.
9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Aurora, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
10. Op ieder voorstel, concept, pitch of ander idee en iedere presentatie en workshop van Aurora, gepresenteerd aan Opdrachtgever of derden, rust een geheimhoudingsplicht van de ontvanger. De ontvanger van een voorstel, concept, pitch, idee, presentatie en/of workshop van Aurora mag deze niet verspreiden of tonen aan derden.
11. Het is de ontvanger van een voorstel, concept, pitch, idee, presentatie en/of workshop van Aurora expliciet niet toegestaan om deze, op welke manier dan ook, te gebruiken of uit te (laten) voeren zonder schriftelijke toestemming van Aurora. Wanneer de ontvanger van een voorstel, concept, pitch, idee, presentatie en/of workshop van Aurora deze wenst te gebruiken, moet zij Aurora hierbij betrekken.
12. Bij enige overtreding van bovenstaande geheimhoudingsplicht is Aurora gerechtigd aan de overtreder een boete op te leggen ter hoogte van €15.000,-.
13. Opdrachtgever vrijwaart Aurora tegen en stelt Aurora schadeloos van enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van het kopiëren, ter beschikking stellen, verspreiden, openbaarmaken en/of overig verder gebruik van een voorstel, concept, pitch, idee, presentatie en/of workshop van Aurora en/of de materialen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.
14. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

7. Uitgeverijdiensten
1. Aurora spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van haar uitgeverijdiensten. Aurora doet uitdrukkelijk geen belofte dat er op een bepaald moment een bepaald resultaat bereikt zal zijn.
2. Aurora meldt vooraf, in haar offerte, duidelijk aan Opdrachtgever welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van haar uitgeverijdiensten.
3. Aurora zal, voorafgaand aan de start van haar uitgeverijdiensten, een gratis kennismakingsgesprek voeren met Opdrachtgever.
4. Het schrijfcoachingstraject bevat 12 gesprekken van 2 uur, die plaats dienen te vinden binnen de looptijd van maximaal 1 jaar.
5. Indien een datum voor een gesprek tussen partijen is overeengekomen, is Opdrachtgever aan deze datum gehouden. Het verzetten van een gesprek naar een andere datum is enkel in uitzonderlijke gevallen mogelijk en kan enkel in overleg met en met toestemming van Aurora geschieden. Indien Opdrachtgever een gesprek afzegt of niet kan verzetten, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.
6. Aurora sluit als gevolmachtigde van Opdrachtgever namens Opdrachtgever overeenkomsten met derden ten behoeve van haar uitgeverijdiensten. Aurora gaat pas namens Opdrachtgever een overeenkomst met een derde aan zodra zij expliciet akkoord heeft gekregen van Opdrachtgever.
7. Bij afname van de uitgeverijdiensten zal Aurora samenwerkingen met en/of diensten van derden voorstellen, gebaseerd op haar netwerk, contacten en expertise. Aurora is niet gehouden om gebruik te maken van derden die worden aangedragen door Opdrachtgever, tenzij tussen de partijen anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever vasthoudt aan het gebruik van niet door Aurora ter beschikking gestelde derden voor de uitgeverijdiensten van Aurora, is Aurora gerechtigd de opdracht te beëindigen. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding en betaling van de reeds gedane werkzaamheden aan de zijde van Aurora, conform artikel 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.
8. Aurora zal de door de schrijfcoaching tot stand gekomen (concept)tekst niet eerder voor druk ter beschikking stellen aan een drukker, dan op het moment dat deze in zijn geheel vormgegeven en drukklaar is gemaakt.
9. Aurora zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met betrekking tot de schrijfcoaching voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden een factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
10. Na betaling van de factuur door Opdrachtgever zal Aurora beginnen met het uitvoeren van haar werkzaamheden ten behoeve van haar uitgeverijdiensten.
11. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van haar uitgeverijdiensten, ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij de auteur van het werk.

8. Vergoeding
1. Als tussen Opdrachtgever en Aurora geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Aurora gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Als er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Aurora een redelijke en billijke vergoeding voor haar werk.
2. Als de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, bijvoorbeeld wanneer de opdracht wordt uitgebreid buiten de kaders die eerder zijn overeengekomen, dan is Aurora gerechtigd de prijs voor Opdrachtgever hierop aan te passen en te verhogen.
3. Als aannemelijk is dat Aurora hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Aurora dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
4. Alle door Aurora genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

9. Betalingsvoorwaarden
1. Aurora zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever is gehouden om tijdig correcte betaalgegevens aan Aurora door te geven, zodat Aurora correct kan factureren.
3. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
4. De betalingsverplichting blijft ook gelden indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. De opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Aurora is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.

10. Ontbinding en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Aurora de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Aurora zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

11. Privacy
1. Aurora zal persoonsgegevens van Opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
2. Aurora zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij Opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media accounts van Aurora of wanneer Opdrachtgever aan Aurora hiervoor toestemming heeft gegeven.

12. Aansprakelijkheid
1. Aurora kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
2. De aansprakelijkheid van Aurora overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Aurora gedekt wordt.
3. Aurora biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
4. Aurora is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Aurora is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Aurora is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.
6. Aurora is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Aurora.
7. Aurora heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
8. Opdrachtgever vrijwaart Aurora tegen en stelt Aurora schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aurora.

13. Klachten
1. Klachten over werkzaamheden van Aurora en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Aurora te worden gemeld.
2. Aurora zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Aurora mag voor deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Aurora aan Opdrachtgever medegedeeld.
3. Wanneer Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

15. Rechts- en forumkeuze
1. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Aurora en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

We doen ons best je zoveel mogelijk inspirerende informatie te geven. Voel je vrij om je altijd weer af te melden of (en dat hopen we natuurlijk!) ons ook te volgen op IG en FB!

Ben je enthousiast over onze boeken, diensten en/of auteurs? Aarzel dan niet om anderen op ons attent te maken!